(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

اساسنامه شورایعالی جوانان

مصوب ۲۸۷  جلسه مورخ ۱۳۷۱-۰۵-۰۶  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : ۲۰۲۰/دش
تاریخ ابلاغ : ۱۳۷۱-۰۶-۰۲
شرح:

ماده ۱) لزوم تشکیل شورای عالی جوانان

نظربه اهمیت وضرورت اهتمام به امورجوانان بویژه باتوجه به میانگین سنی پایین جامعه انقلابی ایران ونقش ارزنده جوانان فعال وامیدوار، پرنشاط وشاداب وخلاق ومبتکر درجهت ارتقاء‌مادی و معنوی کشور و نسبتی که سرنوشت نسل باسرنوشت جامعه دارد وهمچنین باعنایت به ویژگی ها ومقتضیاتی از قبیل نوگرایی ،آرمانخواهی ، تشخص طلبی وهویت جویی و عشق به زیبایی درعین تمایل به فهم استدلالی وعقلی استقلال طلبی و ورود جدی به صحنه حیات اجتماعی ، آمادگی برای پذیرش مسیولیت ومیل به آن ، نیاز به ابراز شخصیت ، علاقه به تفریح ونشاط وکنجکاوی بیشتر در امورغلیان احساسات وفوران نیروهای متراکم روحی و جسمی که معمولاً ظهور، غلبه وتشدید آن درسنین جوانی ونوجوانی است . شورای عالی جوانان با اهداف ووظایف ذیل تشکیل میشود

ماده ۲) اهداف

۱. رشدمتعادل وهمه جانبه شخصیت جوانان براساس اصول، اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی

۲. تامین نیازهای فکری ، اجتماعی ،جسمی ، روحی وتلطیف وهدایت عواطف واحساسات جوانان

۳. فراهم کردن زمینه های مشارکت جوانان درحیات اجتماعی وپیشبرد جامعه ودفاع از وطن جمهوری اسلامی ایران

۴. حفظ وتقویت نشاط و شادابی جوانان درجهت عظمت وسربلندی ایران اسلامی

ماده ۳) وظایف

۱. بررسی نقش وعملکرد نهادها وسازمانهایی که درامورجوانان مسوولیت دارند ونیز ایجاد هماهنگی دردستگاههایی که وظایف آنها به نحوی بامسایل جوانان مربوط می شود.

۲. مطالعه وتدوین شیوه های بهتر آشناکردن جوانان باحقایق ومعارف وتاریخ وتمدن اسلامی وایرانی باهمکاری دستگاههاوافراد ذیصلاح

۳. کمک به فراهم آوردن زمینه داوری صحیح ومنطقی نسل جوان نسبت به تمدن وفرهنگ غرب وتفکیک جنبه مثبت ومنفی آن ازیکدیگر وشناخت روحیه انحصار طلبی وماهیت استکبار

۴. پشتیبانی ازتحقیقات در مورد خصوصیات روحی ، اخلاقی، فکری وعاطفی جوانان واهتمام در بهره گیری ازآنها دربرنامه های جوانان وکمک به تربیت نیروی متخصص برای این منظور

۵. معرفی شخصیتهای متعالی برای زندگی انسان وبخصوص نسل جوان

۶. زمینه سازی مناسب برای ابرازشخصیت جوانان ومطالعه راههای مبارزه باسنتهای نارواوعوامل برخوردهای تحقیرکننده جوانان

۷. مساعدت درجهت ایجاد وتوسعه کانونهاومراکز اجتماعی وفعالیت خلاق جوانان وحمایت از خلاقیتهای فرهنگی وهنری وعلمی وورزشی برای جوانان

۸. مطالعه وبررسی زمینه های مناسب برای اشتغال وازدواج جوانان وحمایت از ایجاد وتوسعه واحدهای مشاوره ای

۹. تصویب آیین نامه های شورای عالی جوانان ، تعیین نوع ووظایف کمیسیونها وتعیین وظایف دبیرودبیرخانه

ماده۴) اعضای شورای عالی جوانان

شورای عالی جوانان به ریاست رییس جمهور( ودرغیاب ایشان معاون اول رییس جمهور) تشکیل میشود واعضای آن عبارتنداز :

۱. وزیرآموزش وپرورش

۲. وزیرفرهنگ وآموزش عالی

۳. وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی

۴. وزیر کارواموراجتماعی

۵. وزیربهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

۶. وزیرکشور

۷. رییس سازمان صداوسیما

۸. رییس سازمان تربیت بدنی

۹. مشاور رییس جمهوردرامور زنان

۱۰. دبیرشوراکه توسط رییس شورا انتخاب میشود

۱۱. چهارنفر از زنان ومردان صاحب نظر ومتعهد، به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی

تبصره : افراد بند ۱۱ به مدت سه سال باحکم رییس جمهور منصوب وانتخاب مجددآنان بلامانع است .

ماده ۵ ) کمیسیونهای شورا

شورای عالی بنابه اقتضابه تناسب ضرورتها واولویتها و به منظور طراحی وبرنامه ریزی مسایل جوانان اقدام به تشکیل کمیسیونهای تخصصی مینماید که زیرنظر دبیرخانه اداره خواهند شد .

ماده ۶) این اساسنامه که دارای ۶ ماده ویک تبصره میباشد درتاریخ ۷۱/۰۵/۰۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید

اهداف ، سیاستها ووظایف شورای عالی جوانان

مقدمه:

انسان در دوران نوجوانی و جوانی خویش پرشورترین ، پرتحرک ترین ، نیرومندترین ومستعدترین حالت ووضعیت راداراست . طبیعی است که شناختن این ویژگی ها وپرداختن به این نیازها درمقطع زمانی جوانی ونوجوانی ، موضوعیت واستقلال واهمیت خاصی را واجد می باشد . سخن حکیمانه علی (ع) آنجاکه فرموده است : " انماقلب الحدیث کالارض الخالیه ماالقی فیها من شیی ، الا قبلته " ونیزکلام امام صادق (ع) که فرمود : علیک بالاحداث فانهم اسرع الی کل خیر "‌ بیانگر ارزش واهمیت فوق العاده قیام واهتمام به امرجوانان است . متاسفانه دردنیای امروز آفات و آسیب های بسیاروهمچنین علل وعوامل دست اندرکاربرای انحراف جوانان از مسیر اصلی وتعالی دهنده ای که مشیت بالغه ذات اقدس الهی تحقق آنرا اقتضاء‌می کند ،‌ گسترده تروکیفا"موثرتر وآسیب زننده تراست .توجه وتامل درباب مسایل وموضوعات ذیل ضروری است

الف ) "آفات و آسیب های" احتمالی به عنوان مثال عبارت اند از :

خود باختگی و بی هویتی ، مدپرستی وبی بندوباری ، شکسته شدن مرزهای اخلاقی ومخدوش شدن ارزشهای مسلم دینی وسیاسی ، رشد تدریجی اندیشه ها ودیدگاههای مغایربا نظامات اصیل انقلابی ومردمی و مذهبی وکاهش میزان اعتماد واطمینان به چنین نظامهایی برای حل مشکلات وتحقق آرمانها ، افزایش جرایم اخلاقی واقتصادی ، ابهام وسردرگمی و نیزتشدید تدریجی تضادهاو افزایش سیوالات سیاسی واقتصادی وفلسفی درذهن جوانان ، گرایش به ارزشها وآموزشهای منفی ومنحط غربی وامثال آن

ب ) "علل وعوامل " این آفات وآسیب ها اعم از موارد فعلی وآنی درسطح جهانی یاداخلی ازاین قبیل است :

تلاش وتمهیدات برنامه ریزی غرب ونظامهای استکباری جهان ،‌تاثیروتسری فکروفرهنگ غربی غلبه تدریجی فرهنگ رفاه طلبی وثروت اندوزی درجامعه وجلوه نمایی افراد مرفه وبیدرد به جای اسوه های زهد وایثار، عدم توجه به احساسات و ویژگی های جوانان واستفاده از برخوردهای تحقیرآمیز وشخصیت شکن وخشونت باردرطریق رفع نابسامانی آنان ‌، تحت الشعاع قرارگرفتن اصالتها ومعیارهای حقیقی وباطنی یاافراطی ونابجا ونامناسب برظواهر،تاکید برتبعیت وتعبد صرف به قیمت کم توجهی به نیازهای عقلانی وعلاقه جوانان به استقلال ومسوولیت پذیری ، تنگناهای طبیعی وغیرطبیعی از حیث بودجه وامکانات وفضای آموزشی وهنری وورزشی وتفریحی کمبودهای قابل توجه در زمینه تربیت کارشناس ومحقق ومربی ورزیده پرورشی و ورزشی وعدم تناسب وتطا بق روحی وفکری وعلمی میان برخی از معلمان واساتید بامعیارها وموازین مطلوبه کاستی های مختلف درزمینه تولیدات فرهنگی وهنری جذاب ودرعین حال عاری از بدآموزی وابهام درتشخیص وتوجیه ایده آلهاوآرمانها وسمت گیری های سیاسی واقتصادی وفرهنگی وعدم تبیین همه جانبه مکتب درارتباط با آنها ، وجود تشکیلات موازی وعدم سیاست وقانون ودستورالعمل مشترک برای دستگاههای ذیربط و فقدان دستگاه مشخص ومسوول وهماهنگ کننده در امورجوانان ، سطحی نگری درمراکز فرهنگی وعدم تحقیق وبررسی کافی وجامع درزمینه اوقات فراغت واشتغال وتحصیل ونیز مشکلات آموزشی وپژوهشی وصنفی ورفاهی دانش آموزان ودانشجویان ،نابرابری های ناروای اقتصادی واجتماعی ورورندروبه تزاید هزینه های تحصیل وازدواج ومسکن دوگانگی درتبلیغ وعمل وعدم توان کافی درتحقق وعده ها وشعارهافقدان الگوی محسوس وموفق برای یک زندگی جامع کامیابی ومعنویت ، ریاکاری وتظاهر وسیاست بازی ودرگیریهای جناحی ، ابهام درباره نقش وشخصیت وجایگاه زن درجامعه ، عدم هماهنگی میان برنامه ها وسیاست های فرهنگی دستگاهها ومراکز مختلف تبلیغی وتربیتی ، عدم سرمایه گذاری وبرنامه ریزی کافی وکارساز به منظور حمایت وتشویق هنرمندان ومحققان ونویسندگان مستعدو متخصص ومتعهدو نظایر آن

ج ) امام خمینی رضوان الله تعالی علیه توجه مسوولان ومدیران نظام جمهوری اسلامی رابه لزوم وتحقق اصول قانون اساسی جلب کرده وفرموده اند :" من به همه مسوولین ودست اندرکاران سفارش میکنم که به هرشکل ممکن ،وسایل ارتقاء اخلاقی وعلمی وهنری جوانان رافراهم سازید وآنان راتامرز رسیدن به بهترین ارزشها ونوآوری ها همراهی کنید ورو ح استقلال وخودکفایی رادرآنان زنده نگهدارید" ایشان همچنین جوانان جامعه انقلابی واسلامی ایران رامخاطب قرارداده اند که :" خودتان رابرای یک مبارزه علمی وعملی بزرگ تارسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید " آرزو وآرمان امام خمینی این بود که جوانان دلیر ومتعهد وهوشمندایران چشم وچراغ نسل جوان درجهان امروز وفردا باشند. خواست نظام جمهوری اسلامی ایران درپرتو تعالیم اسلامی ، اندیشه های امام خمینی واصول قانون اساسی این است که :

بذرفضایل وکمالات اخلاقی ومعنوی دروجود جوانان بارورشود،چراغ فطرت درقلبهای پاک وحقیقت طلب وخداجوی آنان روشنترونورانی ترگردد، استعداد قوای شایسته مقام انسانی والهی نسل جوان درمسیرکمال وتکامل فعلیت پیداکند ،هویت دینی وملی وتاریخی آنان بیش از پیش شناخته شود ودرجهت احیاء واعاده تمدن درخشان اسلام وایران سرمایه آنان باشد ، اندیشه وآگاهی دینی آنان تقویت شده توان تحقیق وپژوهش درحوزه فرهنگ وتفکروعلوم اسلامی به تناسب مقتضیات زمان افزایش پیدا کند ، درجهت شناخت دشمنان وتوطیه گران از توفیق وتوانایی مستمربرخوردارشوند ، درعرصه مدیریتها ومسوولیتهای اجتماعی وسیاسی ونظایر آن امکان حضور بیشتر وموثرتری داشته باشند ، موانع درسی وتحصیلی از برابرآنان برداشته شده راه رشد وارتقاء علمی وصنعتی نسل جوان هموار گردد، به نیازهای طبیعی وخدا آفریده جسمی وروحی ومادی آنان باشیوه های مناسب پاسخ داده شود ، مشکلات برقراری ارتباط آنان باجامعه ازحیث شغل ودرآمد وفعالیت سالم اقتصادی واجتماعی کاهش یابد ، موانع توفیق درتشکیل خانواده وپاسداری ازقداست واستحکام آن برطرف گردد. شادابی و قوت ونیرومندی نسل جوان درعرصه زندگی وسازندگی وآمادگی برای دفاع از کشور افزایش یابد

استفاده از امکانات تفریحی وهنری درجهت تامین سلامت هرچه بیشتر روحی وجسمی آنان تسهیل یابد وسرانجام آنکه دولت وملت ووسایل ارتباط جمعی ، نسل جوان راکماکان در شمارمهمترین سرمایه های اصلی وانسانی ودرزمره بهترین تضمین کنندگان سلامت و سعادت ، حیات وحرکت ، توسعه وپیشرفت همه جانبه کشور قرارداده حداکثر حمایتها ومساعدت های ممکن را نسبت به آنان به عمل آورند ودرمسیر وصول به جامعه نمونه موعود ، حداکثر مسوولیت واراده وایمان راازآنان طلب کنند.مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@sccr.ir