(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده واحده «تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی»

مصوب 764  جلسه مورخ 1394-03-05  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : 94/4926/دش
تاریخ ابلاغ : 1394-03-17
شرح:

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی


دانشگاه آزاد اسلامی


 


ماده واحده «تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی»که در جلسه 764 مورخ 5/3/94 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مشترک وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به تصویب رسیده است برای اجراء ابلاغ می‌شود:


«ماده واحده- به‌منظور تسهیل در فرآیند انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، وظیفه تأیید رؤسای مزبور مطابق بند «ب» ماده 4 آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به کمیته‌ای با ترکیب ذیل واگذار می‌شود:


1-   رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها


2-   وزیر علوم، تحقیقات و فناوری


3-   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


4-   دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی


5-   رئیس هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی


تبصره 1: در موارد تأیید انتخاب رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی موضوع قسمت اول بند «ی» اصلاحی مصوب 2/8/91 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حق رأی در جلسات مربوطه حضور خواهد داشت.


تبصره 2: مصوبات و تصمیمات کمیته بنا به اجماع نظر اعضا، وضع و اتخاذ می‌گردد. در موارد عدم اجماع اعضای کمیته، آن مورد به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اتخاذ تصمیم نهایی ارجاع خواهد شد.


تبصره 3: مصوبات این کمیته توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حسب مورد به وزرای ذیربط و  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای صدور حکم رئیس دانشگاه، ابلاغ می‌شود.


تبصره 4: نحوه تشکیل جلسات کمیته و انتخاب رئیس آن در اولین جلسه کمیته، تعیین و انجام می‌شود.ص/764.1مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@iranculture.org