(چاپ)

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده واحده «الحاق يك تبصره به بندهاي (ج) مواد 4 و 5 آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‍‌ها ومؤسسات آموزش عالي،پژوهشي و فناوري»

مصوب 762  جلسه مورخ 1394-02-08  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : 94/3865/دش
تاریخ ابلاغ : 1394-02-31
شرح:

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


دانشگاه آزاد اسلامي


 


ماده واحده «الحاق يك تبصره به بندهاي (ج) مواد 4 و 5 آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‍‌ها ومؤسسات آموزش عالي،پژوهشي و فناوري» كه در جلسه 762 مورخ 8/2/1394 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 29/7/1393 نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:


 


ماده واحده- «تبصره‌هاي ذيل به بندهاي (ج) مواد 4 و5 آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، الحاق مي‌شود:


 


الف- تبصره بند (ج) ماده 4:


شرايط عمومي انتصاب رئيس مؤسسه از ميان اشخاص تابع اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل است:


1-   اعتقاد به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران


2-   اعتقاد به قانون اساسي و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه


3-   برخورداري از حسن شهرت اخلاقي و وجاهت علمي و آشنا بودن با اداره مؤسسه


4-   عدم تجاهر به نقض احكام اسلامي در انظار عمومي


5-   عدم وابستگي به احزاب و گروه‌هاي غيرقانوني


6-   حائز بودن ساير شرايط مندرج در بند الف اين ماده در چارچوب‌هاي ديني خود


ب- تبصره بند (ج) ماده 5:


 شرايط عمومي كليه مديران مؤسسه (‌معاونين، مديران، رؤسا و معاونان و مديران دانشكده‌ها، پژوهشكده‌ها وآموزشكده‌ها، مديران گروه‌هاي آموزشي و پژوهشي و مديران ساير واحدهاي دانشگاهي) تابع يكي از اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مطابق تبصره بند (ج) ماده 4 اين آيين‌نامه مي‌باشد».ص/762.2مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. كليه حقوق محفوظ است. info@iranculture.org