کد: ۱۱۶۲۵۱۸       تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۵

دکتر محمد محمد رضایی عنوان کرد:
اتحاد حوزه و دانشگاه ذیل علم اسلامی قابل تحقق است

عضو کمیسیون علمی تربیتی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در یک پژوهش نظری به بررسی ابعاد مختلف موضوع "اتحاد حوزه و دانشگاه" پرداخته ام و تلاش کرده ام تا با بررسی همه نظرات در این زمینه به شفافیت بحث کمک کنم.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی،وی با بیان این مطلب افزود: در این پژوهش ضمن بررسی الگوها و نظرات موجود، تفسیري از بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالی) در موضوع اتحاد حوزه و دانشگاه ارائه شده است.
وی در تشریح ابعاد مختلف این پژوهش نیز افزود: علم، نهادي اجتماعی است که حوزه و دانشگاه دو نظام و دو عنصر اساسی آن در کشور ما هستند و درک ساز و کارهاي پیشرفت علم در عرصه هاي مختلف و دستیابی به معرفت هایی براي تدارك راهکارهاي این پیشرفت نیازمند درك ارتباط میان عناصر این نظام و نشان دادن سهم هریک در تولید علم و حرکت به سمت تعالی جامعه است.
این پژوهشگر علوم اجتماعی ادامه داد: ارائه نظریه در زمینه کیفیت و نحوه اتحاد حوزه و دانشگاه و ترسیم واضح از وضع مطلوب بی شک مهم ترین عامل این تعامل و همکاري بین نهادي است.
دکتر محمد رضایی با اشاره به اینکه جنبه هاي نوآوري این طرح را علاوه بر ارائه فرا تحلیل می توان در ارائه الگوي جدیدي براي  اتحاد و ترسیم شاخص هاي این اتحاد  در ابعاد مختلف بر شمرد، گفت: نتیجه پژوهش این است که حوزه و دانشگاه باید حول محور سومی  اتحاد یابند و این محور در بخش شاخص هاي کلان و خرد وحدت قابل بررسی و ارایه است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: این معیارهاي اتحاد که همان معیارهاي اسلامی شدن است می توانند در حوزه هاي مختلف اعم از استاد، دانشجو، متون درسی (روش تحقیق علمی)، نظام مدیریت و اجرا، فرهنگ حاکم بر محیط، جهت گیري ها، اهداف و غایات تربیتی و اخلاقی، حاکمیت ارزشها و...ارائه شود و اتحادحوزه و دانشگاه در حقیقت اتحاد حوزه و دانشگاه با تعالیم قرآن و اهل بیت (ع) است.
دکتر محمد رضایی ادامه داد: حوزه و دانشگاه، به عنوان دو نهاد علمی تأثیرگذار، بیشترین نقش را در ایجاد و تداوم انقلاب شکوهمند اسلامی ایران داشته اند و استعمارگران همواره در جهت راستاي منافع خود، نهایت سعی و تبلیغات خود را به کار گرفته تا بذر کینه و عداوت را بین این دو نهاد بکارند.
 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: دانشگاه هاي جدید که دستاورد تمدن مغرب زمین هستند بر اساس مبانی تجربی و مادي گرایانه و سکولاریستی شکل گرفته اند که بسیاري از متفکران علم گرا برآنند که آن را مخالف آموزه هاي وحیانی قرار دهند.
وی افزود: هر چند نظریه مکملیت در باب رابطه علم و دین و ایمان تا اندازه اي به واقعیت نزدیک است، اما اسلامی شدن علوم و دانشگاه ها، امري فراتر از مکملیت است  و به همین دلیل باورهاي دینی باید به عمق نظریات علمی رسوخ کند و اگر دانشمندان علوم تجربی، آزمایشگاه طبیعت را به عنوان کتاب تکوین الهی بنگرند.
عضو کمیسیون علمی تربیتی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: آنان که به اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه پی برده، سعی کردند به عنوان پیش قراولان وحدت اولاً موانع آن را شناسایی و ثانیاً تا حد امکان در جهت رفع آن تلاش نمایند.
دکتر محمدرضائی گفت: در این پژوهش مطالب در قالب شش فصل از جمله تعریف حوزه و دانشگاه، عوامل بیرونی در جدایی حوزه از دانشگاه، عوامل داخلی در جدایی حوزه و دانشگاه، اتحاد حوزه و دانشگاه از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و دیدگاه هاي مختف در باب نظریه ایشان، دیدگاه مقام معظم رهبري (مدظله العالی) در باب اتحادحوزه و دانشگاه؛ دیدگاه حضرات آیات جوادي آملی و مصباح یزدي در باب اتحاد حوزه و دانشگاه، رویکردهاي مختلف در باب اتحادحوزه ودانشگاه و راهکارها و سیاستهاي نیل به اتحاد بحث و بررسی شده است.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©