کد: ۱۱۶۴۸۴۹       تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

در کرسی علوم اجتماعی هیئت حمایت بررسی شد:
خط‌ مشی‌گذاری عمومی در جهان‌ بینی اسلامی
در جلسه شورای علمی کرسی علوم اجتماعی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره طرحنامه «دلیل بنیادین خط‌ مشی‌گذاری عمومی در جهان‌ بینی اسلامی» که در دایره رشته مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری در بخش عمومی ارائه شده، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه شورای علمی کرسی علوم اجتماعی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با حضور اعضاء و با ارائه طرحنامه «دلیل بنیادین خط‌ مشی‌گذاری عمومی در جهان‌ بینی اسلامی» در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.  
در بخشی از این طرحنامه آمده است: بی توجهی به ماهیت فرهنگی علوم اجتماعی، مسئله مزمن جامعه معاصر ایران است. بسیاری از علوم اجتماعی معاصر در مفروضات لیبرالی ریشه داشته و لیبرالیسم را ترویج فرهنگ می‌کند و ماهیت فرهنگی علوم اجتماعی، فرهنگ بومی و به تبع آن انسجام اجتماعی جامعه ایران را به چالش می‌کشد.
صاحب طرحنامه «دلیل بنیادین خط‌ مشی‌گذاری عمومی در جهان‌ بینی اسلامی» به نحوی کوشیده نشان دهد که چگونه می‌توان در عین توجه و تقید به ویژگی‌های فرهنگی جامعه ایران، از علوم اجتماعی معاصر بهره گرفت و برای این منظور به بررسی چگونگی تأثیر اسلام بر دلایل بنادین خط مشی‌گذاری در پرتو تحلیل هرمنوتیک و تحلیل محتوای کیفی جهتدار پرداخته است.
وی با بررسی هرمنوتیکی دلایل بنیادین اقدام در جریان غالب ادبیات خط مشی نتیجه می‌گیرد که بنیادی‌ترین دلیل خط‌مشی‌گذاری عمومی در جهان‌بینی لیبرال، اصل منفعت و ضرر است که بر مبنای مفروضات فایده‌گرایانه درباره انسان و حکومت بنا شده است. 
صاحب طرحنامه «دلیل بنیادین خط‌ مشی‌گذاری عمومی در جهان‌بینی اسلامی» سپس با استفاده از همین روش هرمنوتیکی به تحلیل محتوای آثار علامه جوادی آملی می‌پردازد و با الگوبرداری از مکانیسم استنتاج دلیل بنیادین خط‌مشی‌گذاری عمومی در جهان‌بینی لیبرال نتیجه می‌گیرد که دلیل بنیادین خط‌مشی‌گذاری عمومی در جهان‌بینی اسلامی و جامعه اسلامی اصل حق/ عدل است.
در این پژوهش برای سنجش قابلیت اعتبار و تأیید تحلیل به خبرگان مراجعه شده و همچنین برای تبیین دلیل بنیادین خط‌ مشی‌گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران، امکان انتقال یافته‌های تحلیل در معرض ارزیابی خبرگان قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده که بر اساس نظر برخی از خبرگان، دلیل اصلی خط‌مشی عمومی در جامعه ایران، اصل حق‌مداری است؛ در حالی که بخشی دیگر همچنان اصل منفعت را مورد اشاره قرار می‌دهند.
پس از بررسی این طرحنامه توسط اعضای شورای علمی کرسی علوم اجتماعی، مقرر شد این طرح به صاحب آن جهت اعمال اصلاحات بازگردانده شده و در مرحله بعد تصمیم‌گیری درباره قرار گرفتن آن در روند پیش اجلاسیه صورت گیرد.

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©